(รหัสสินค้า : 016195) คอมเพรสเซอร์ LG

(รหัสสินค้า : 016195) คอมเพรสเซอร์ LG

4,845 บาท

(KSPN-016-07-106) (07-โรตารี LG R-22)
รุ่น QVS 325 PNA
ขนาด 20000 บีทียู
แบบโรตารี 220V R-22 (Cap 55MFD/400V)
(เทียบเท่า PH 33)

4,845 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-07-106) (07-โรตารี LG R-22)
รุ่น QVS 325 PNA
ขนาด 20000 บีทียู
แบบโรตารี 220V R-22 (Cap 55MFD/400V)
(เทียบเท่า PH 33)

KSPN

KSPN-016-07-106

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก