(รหัสสินค้า : 016388) คอมเพรสเซอร์ LG

(รหัสสินค้า : 016388) คอมเพรสเซอร์ LG

5,220 บาท

(KSPN-016-07-107) (07-โรตารี LG R-22)
รุ่น QP 325 PBA
ขนาด 20,800 บีทียู
แบบโรตารี 220V R-22
(เทียบเท่า RH 313)

5,220 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-07-107) (07-โรตารี LG R-22)
รุ่น QP 325 PBA
ขนาด 20,800 บีทียู
แบบโรตารี 220V R-22
(เทียบเท่า RH 313)

KSPN

KSPN-016-07-107

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก