(ยกเลิก-แทนด้วย 016196) คอมเพรสเซอร์ LG

(ยกเลิก-แทนด้วย 016196) คอมเพรสเซอร์ LG

5,928 บาท

(KSPN-016-07-109) (07-โรตารี LG R-22)
รุ่น QP 425 PAA
ขนาด 25650 บีทียู
แบบโรตารี 220V R-22 (Cap 50MFD/400V)
(เทียบเท่า NH 41)

5,928 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-07-109) (07-โรตารี LG R-22)
รุ่น QP 425 PAA
ขนาด 25650 บีทียู
แบบโรตารี 220V R-22 (Cap 50MFD/400V)
(เทียบเท่า NH 41)