(รหัสสินค้า : 011005) หัวฉีดน้ำยาทองเหลือง ออริฟิค ขนาด 18000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 011005) หัวฉีดน้ำยาทองเหลือง ออริฟิค ขนาด 18000 บีทียู

245 บาท

(KSPN-011-11-103) (11-ออริฟิค)
เบอร์ 49  เกลียวแฟร์นัท ขนาด 3 หุน

245 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-11-103) (11-ออริฟิค)
เบอร์ 49  เกลียวแฟร์นัท ขนาด 3 หุน
KSPN

KSPN-011-11-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน