(รหัสสินค้า : 011008) หัวฉีดน้ำยาทองเหลือง ออริฟิค ขนาด 24000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 011008) หัวฉีดน้ำยาทองเหลือง ออริฟิค ขนาด 24000 บีทียู

260 บาท

(KSPN-011-11-105) (11-ออริฟิค)
เบอร์ 59 เกลียวแฟร์นัท ขนาด 3 หุน

260 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-11-105) (11-ออริฟิค)
เบอร์ 59 เกลียวแฟร์นัท ขนาด 3 หุน

KSPN

KSPN-011-11-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน